OZNAM Payment Institution NFD a. s.

Oznamujeme Vám, že v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, platobná inštitúcia Payment Institution NFD a.s. so sídlom Stará Ľubovňa, Popradská 17/670, IČO 46 847 162, ukončuje činnosť v oblasti poskytovania platobných služieb v zmysle § 2 ods. 1 zák. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predp., a to v nasledujúcom rozsahu podľa písm. c): vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb úhradou, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku a podľa písm. e) vydávanie platobného prostriedku a prijímanie platobných operácií.

Registrácia

Späť na prihlásenie

Platobné služby v danom klientskom rozhraní vykonáva spoločnosť Payment Institution NFD a.s., so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10486/P, regulovaná Národnou Bankou Slovenska, v zmysle udelenej licencie platobnej inštitúcie, číslo: ODB-10851/2014-7. Každý klient je klientom Payment Institution NFD a.s. a je nutné aby spĺňal kritériá politiky proti praniu špinavých peňazí AML, KYC (know your customer - poznaj svojho zákazníka), riadil sa v zmysle Všeobecných obchodných podmienok platobnej inštitúcie.